MAŁGORZATA KRUK –
Prezes Fundacji SPZ, psycholog, specjalistka terapii uzależnień. Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek psychologia kliniczna.[expand title=”Czytaj więcej”]

Posiada certyfikat specjalizacyjny z psychoterapii uzależnień, certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń z obszaru HIV/AIDS. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także zarządzanie i administrację zdrowiem publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie. Uczestniczyła w stażach krajowych i międzynarodowych, m. in. w Portugalii, Francji, Szwecji i Norwegii oraz w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od wielu lat związana z NGO statutowo zajmującymi się szeroko rozumianą profilaktyką i terapią uzależnień, odznaczona Honorową Czerwoną Kokardką (nagroda Ministra Zdrowia) za działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS (2006).

W 2009 r. stworzyła program merytoryczny Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień Victi i do 2012 r. kierowała Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Victi, w skład którego wchodziły: Ośrodek Terapii Uzależnień, Poradnia Zdrowa Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień.

Doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II Wydział Lekarski.

Na stałe współpracuje z Kliniką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego.

Jest autorką i współautorką następujących publikacji:

[/expand]KATARZYNA BANACH –
Wiceprezes Fundacji SPZ, pedagog, pracownik socjalny w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM. Ukończyła pedagogikę ze specjalnością profilaktyka i terapia uzależnień w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz pracę socjalną w Akademii Pedagogiki Specjalnej.[expand title=”Czytaj więcej”]

Obecnie jest w trakcie certyfikacji na terapeutę uzależnień i współuzależnienia, prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia. Odbyła staż w Dziennym Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz Poradniach Leczenia Uzależnień od narkotyków i alkoholu, gdzie prowadziła terapię grupową i indywidualną z pacjentami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Pełni funkcję sądowego kuratora społecznego.

Realizowała projekty finansowane m.in przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Współpracowała ze Stowarzyszeniem MONAR przy projekcie profilaktycznym – Profilaktyka poprzez Wartości, gdzie była trenerem prowadzącym zajęcia z zakresu m.in umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz zagrożeń i konsekwencji związanych z uzależnieniami oraz form pomocy. W  chwili obecnej współpracuje z Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM z Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych w Anielinie oraz Fundacją 24 Godziny, gdzie udziela porad w Poradni On-line dla osób uzależnionych behawioralnie. Prowadzi także szkolenia dla grup zawodowych zainteresowanych tematyką uzależnień.

Stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyła w wielu stażach, konferencjach, szkoleniach (w tym międzynarodowych) dotyczących zarówno problematyki uzależnień jak i HIV/AIDS.

[/expand]FILIP PIEROWSKI
psycholog w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, obecnie odbywa staż w Dziennym Ośrodku Leczenia Uzależnień VICTI gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną z pacjentami uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Pracuje także w Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 801 108 108 przy Centrum Onkologii w Warszawie. [expand title=”Czytaj więcej”]

Pełni funkcję sądowego kuratora społecznego. Ukończył psychologię ze specjalnością psychologia sądowa i penitencjarna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim doświadczeniu zawodowym ma pracę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce oraz w Społecznej Szkole Podstawowej Integracyjnej STO nr 100 w Warszawie. Członek Rady Fundacji Przygoda z Edukacją, był streetworkerem podczas realizacji projektu OPS Targówek „Aktywny Targówek”, współpracował ze Stowarzyszeniem MONAR przy projekcie profilaktycznym gdzie był trenerem prowadzącym zajęcia z zakresu m.in umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz zagrożeń i konsekwencji związanych z uzależnieniami a także form pomocy. Prowadził warsztaty dla różnych grup zawodowych dotyczące działania substancji psychoaktywnych, leczenia uzależnień i regulacji prawnych związanych z tą tematyką. Od wielu lat pracuje jako wychowawca kolonijny na obozach socjoterapeutycznych z młodzieżą oraz rodzinami zastępczymi. Posiada przygotowanie pedagogiczne.

[/expand]


Katarzyna Piotrowicz
KATARZYNA PIOTROWICZ
– lekarz, psycholog, doktor nauk medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu i Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek psychologia).[expand title=”Czytaj więcej”]

Udział w wybranych projektach badawczych:

  • University of Rochester Medical Center, Rochester, NY, USA: North American ARVD Registry, Long QT Syndrom Registry, IDEAL – Intercity Digital Electrocardiology Alliance,
  • Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa: wykonawca w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Siłach Zbrojnych RP.

Autorka artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, wielokrotnie cytowanych w literaturze światowej. Uczestniczyła w licznych konferencjach międzynarodowych organizowanych w Polsce i zagranicą.

[/expand]


Ewa Miturska
EWA MITURSKA
– psycholog, pedagog i politolog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.[expand title=”Czytaj więcej”]

Specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia. Trenerka umiejętności psychospołecznych. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Odbyła liczne szkolenia terapeutyczne i staże zawodowe z następujących dziedzin:

  • uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki)
  • współuzależnienia
  • przemoc w rodzinie (dorośli i dzieci)
  • zaburzenia odżywiania
  • zaburzenia lękowe, depresja
  • terapia motywująca
  • terapia krótkoterminowa
  • umiejętności psychospołeczne (asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, treningi kreatywności, motywacyjne, relaksacyjne itd..)

Zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pracuje z rodzinami. Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego.

Ponadto współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, placówkami państwowymi oraz firmami szkoleniowymi w zakresie organizacji i realizacji szkoleń oraz zajęć warsztatowo-treningowych. Trener projektów realizowanych ze środków unijnych EFS, EQUAL. Konsultantka w zakresie doradztwa wewnętrznego firm.

[/expand]IZABELA DĄBROWSKA
–  Pedagog, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych i Socjoterapii.[expand title=”Czytaj więcej”]

Posiada certyfikaty z zakresu profilaktyki oraz psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, prowadząc terapię indywidualną i grupową. Przez wiele lat związana zawodowo ze Stowarzyszeniem Monar oraz Szpitalem Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych, substytucyjnych oraz readaptacyjnych. Ma doświadczenie jako trener, zdobyte podczas realizacji programów szkoleniowych i warsztatowych.

Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnie, osobami współuzależnionymi i DDA.

[/expand]MAŁGORZATA DZIURZYŃSKA –
pedagog, menadżer i animator kultury. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie  – kierunek pedagogika ze specjalizacją edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień.[expand title=”Czytaj więcej”]

Ukończyła Szkołę Trenerów w Poradni i Ośrodku Szkoleniowym Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki uzależnień, tematyki antydyskryminacyjnej, edukacji seksualnej, profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.  Prowadziła warsztaty  i szkolenia dla nauczycieli i kadry pedagogicznej, rodziców i młodzieży z warszawskich gimnazjów, ośrodków socjoterapii, specjalnych placówek szkolno-wychowawczych. Współpracowała  z organizacjami pozarządowymi w tym z Fundacją Teatralną Scenemus, Stowarzyszeniem  Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”, Fundacją Edukacji Społecznej.  Absolwentka studiów podyplomowych – zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zawodowo związana z teatrem dla dzieci i młodzieży ”Lalka” w Warszawie. Koordynator ogólnopolskiego projektu Teatr Polska z ramienia Teatru “Lalka.”Współpracuje jako organizator widowni z  Polskim Ośrodkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Ukończyła liczne szkolenia m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, pracy wolontariusza i wiedzy w zakresie HIV/AIDS.

[/expand]DANUTA ZGLICZYŃSKA –
tłumacz języka hiszpańskiego i angielskiego, specjalista ds. PR i komunikacji. Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.[expand title=”Czytaj więcej”]

Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Pracowała w dziale PR Fundacji Dzieci Niczyje gdzie była odpowiedzialna m.in. za administrowanie stroną internetową, tworzenie treści do publikacji online, newslettera oraz uczestniczyła w organizacji konferencji, seminariów oraz kampanii społecznych.

Jako tłumacz brała udział w licznych projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, poświęconych tematyce społecznej i polityce socjalnej m.in. w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej osób wychodzących z uzależnienia i osób niepełnosprawnych.

Była wolontariuszką m.in. w Fundacji Inna Przestrzeń, Fundacji Św. Mikołaja, Fundacji Edukacji Prawnej „Temida” i Stowarzyszenia KARAN. Obecnie w ramach wolontariatu wspiera działania Fundacji Dzieci Niczyje oraz społeczności kobiet pracujących w sektorze nowych technologii – Geek Girls Carrots.

[/expand]Katarzyna Klaczak – psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, uprawnienia na specjalistę terapii uzależnień zdobywa w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.
[expand title=”Czytaj więcej”]

Aktualnie pracuje jako psycholog w Ośrodku Terapii Uzależnień Radość w Warszawie, prowadząc terapię indywidualną i grupową. Dodatkowo prowadząc własną działalność zajmuje się pomocą osobom współuzależnionym poprzez prowadzenie warsztatów oraz konsultacji psychologicznych. W swoim doświadczeniu posiada również pracę w dwóch placówkach MONAR gdzie zajmowała się pomocą osobom uzależnionym o różych substancji psychoaktywnych. Oprócz  tego prowadziła konsultacje dla młodzieży uzależnionej oraz ich rodzin w Stowarzyszeniu “Trzeźwość Życia” w Tychach. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu HIV/AIDS.

[/expand]Katarzyna Góźdź – pedagog, trener, terapeuta dzieci i młodzieży. Absolwentka doradztwa i terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki i terapii uzależnień w SGGW w Warszawie, w trakcie szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku ReGeneRacja i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.[expand title=”Czytaj więcej”]

Ukończyła kurs Edukatorów Seksualnych, Certyfikowane Szkolenie „Praca z dziećmi marginalizowanymi oraz ich rodzinami” oraz Polsko-angielską Szkołę Trenerów (National Open Collage), dodatkowo ukończyła szkolenia dotyczące: rozmowy psychologicznej, umiejętności wsparcia psychologicznego, pomocy osobom wykorzystywanym seksualnie, pracy z młodzieżą opartej na zasobach oraz pomocy psychologicznej dla osób LGBT.

Posiada doświadczenie w pracy konsultanta telefonu zaufania, trenera umiejętności psychospołecznych i koterapeuty grup terapeutycznych. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje, Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Stowarzyszeniu „ELEUTERIA”, Stowarzyszeniu KARAN, Fundacji Zobacz… JESTEM, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Odbyła także staż terapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Specjalizuje się w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych skierowanych  m.in. z zakresu uzależnień, zaburzeń odżywiania się, przemocy rówieśniczej, zachowań ryzykownych oraz w szkoleniach dotyczących rozwoju umiejętności psychospołecznych: komunikacji, asertywności, radzeniu sobie ze stresem.

Prowadzi konsultacje dla rodziców/opiekunów i terapię dzieci i nastolatków chorujących na zaburzenia odżywiania (anoreksję, bulimię, kompulsywne jedzenie), mających problemy w relacjach rówieśniczych, doznających przemocy itd.
[/expand]