Kim jesteśmy?

image
Nasz cel

Celem Fundacji Studio Psychologii Zdrowia jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, profilaktycznym, edukacyjnym, naukowym, charytatywnym.

image
Jak realizujemy naszą misję?

Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:

  • udzielanie pomocy psychologicznej;
  • działalność w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę uzależnień;
  • działalność na rzecz interesów grup marginalizowanych;
  • działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w ochronie zdrowia, ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, w tym profilaktyce uzależnień;
  • prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów;
  • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, oświatowa w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym osób niepełnosprawnych.

Poznaj nasz zespół

Prezes Zarządu
Katarzyna Banach
Wiceprezes Zarządu
Koordynatorka projektów
Koordynatorka projektów