• 2013

Nazwa projektu: „Wiedza = Skuteczność II” – w trakcie realizacji.

Kontynuacja projektu „Wiedza = Skuteczność”. Fundacja po raz drugi dostała dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Nazwa projektu: „Pozytywnie” – w trakcie realizacji

Zleceniodawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Opis projektu:

Projekt ma na celu objęcie 20 pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, żyjących z wirusem HIV\chorych na AIDS, działaniami umożliwiającymi reintegrację społeczną w taki sposób, aby choroba nie powodowała obniżenia jakości ich życia. Ideą projektu jest odbudowywanie oraz umocnienie u osób objętych zadaniem umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w środowisku a także osiągnięcie wyższego stopnia satysfakcji z życia dzięki zaspakajaniu potrzeb zarówno niższego jak i wyższego rzędu.

Pierwszym etapem projektu jest przygotowanie przez psychologów i pracownika socjalnego planu pomocy wybranym pacjentom i ich rodzinom w oparciu o specyficzne potrzeby danego odbiorcy.

Drugim etapem realizacji zadania będzie nawiązanie współpracy z poradnią dietetyczną, gabinetem rehabilitacyjnym, placówkami edukacyjnymi oraz obiektami rekracyjno-sportowymi w celu umożliwienia odbiorcom zadania korzystania z ich zasobów.

● 2012

Nazwa projektu: „Wiedza = Skuteczność”

Zleceniodawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Opis projektu:

Projekt adresowany do osób realizujących zadania profilaktyczne, m. in. nauczycieli, kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, policjantów z wydziałów prewencji, funkcjonariuszy straży miejskiej, lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek i kuratorów. Celem projektu było zdobycie przez adresatów specjalistycznej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, co przełożyło się na zwiększenie skuteczności realizowanych przez odbiorców programów profilaktycznych. Projekt obejmował serię szkoleń oraz opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych.

Nazwa projektu: „Program podnoszenia kwalifikacji zawodowych”

Zleceniodawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Opis projektu:

Program przeznaczony dla osób bezdomnych i/lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, przebywających w ośrodkach terapii uzależnień.  Projekt ukierunkowany był na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników z zakresu umiejętności koniecznych do skutecznego i efektywnego poszukiwania pracy, w tym obsługi komputera.

Projekt obejmował m. in.: konsultacje z opiekunem programu dot. kompetencji zawodowych, diagnozę psychologiczną pod kątem wykonywania określonych typów pracy, szkolenia i stypendia dla uczestników na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

● 2011

Nazwa projektu: „Młody Wolontariusz”

Zleceniodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Opis projektu:

Celem projektu była promocja idei wolontariatu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez udział w szkoleniach i realizację projektów na rzecz adresatów działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Ponadto celem było zwiększenie wiedzy przedstawicieli NGO’sów na temat możliwości korzystania z usług wolontariackich.

W szkoleniach dla młodzieży uczestniczyło 228 gimnazjalistów z Warszawy i Pruszkowa. Ponadto przeprowadzono 5 szkoleń „Wolontariat w 100%” dla pięciu organizacji pozarządowych (20 uczestników). W działania wolontariackie zaangażowało się 23 uczniów, którzy realizowali projekty na rzecz organizacji pozarządowych. Każdy uczeń realizował jeden projekt pod opieką wyznaczonego opiekuna i uczestniczył w dodatkowym szkoleniu „Jak zostać dobrym wolontariuszem?”.