Programy

„Wiedza = skuteczność II” zadanie publiczne – Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo – wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziałów prewencji).

Fundacja SPZ w ramach zadania opracowała cykl szkoleń z zakresu charakterystyki substancji psychoaktywnych, wywiadu motywującego do podjęcia zmiany, form pomocy oraz aspektów prawnych. Projekt jest skierowany do osób realizatorów programów profilaktycznych.

„POZYTYWNIE” zadanie publiczne – Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.

Zespół Fundacji SPZ objął projektem 20 Pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w Warszawie zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Realizatorzy zadania będący jednocześnie pracownikami Kliniki opracowali programy pomocy, do których dostosowali działania m.in. konsultacje dietetyczne, rehabilitacje, zajęcia korekcyjno- sportowe oraz korepetycje.