Katarzyna Banach
Katarzyna Banach
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Fundacji SPZpedagog, pracownik socjalny w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM. Ukończyła pedagogikę ze specjalnością profilaktyka i terapia uzależnień w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz pracę socjalną w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Obecnie jest w trakcie certyfikacji na terapeutę uzależnień i współuzależnienia, prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia. Odbyła staż w Dziennym Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz Poradniach Leczenia Uzależnień od narkotyków i alkoholu, gdzie prowadziła terapię grupową i indywidualną z pacjentami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Pełni funkcję sądowego kuratora społecznego.

Realizowała projekty finansowane m.in przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Współpracowała ze Stowarzyszeniem MONAR przy projekcie profilaktycznym – Profilaktyka poprzez Wartości, gdzie była trenerem prowadzącym zajęcia z zakresu m.in umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz zagrożeń i konsekwencji związanych z uzależnieniami oraz form pomocy. W  chwili obecnej współpracuje z Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM z Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych w Anielinie oraz Fundacją 24 Godziny, gdzie udziela porad w Poradni On-line dla osób uzależnionych behawioralnie. Prowadzi także szkolenia dla grup zawodowych zainteresowanych tematyką uzależnień.

Stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyła w wielu stażach, konferencjach, szkoleniach (w tym międzynarodowych) dotyczących zarówno problematyki uzależnień jak i HIV/AIDS.