Celem projektu były działania profilaktyczne i specjalistyczne mające na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Składał się z części edukacyjno-profilaktycznej, specjalistycznej, a dodatkowo był uzupełniony konsultacjami indywidualnymi/rodzinnymi.

Zajęcia z części edukacyjno-profilaktycznej miały na celu wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w rodzinie i w parze rodzicielskiej, wzmocnienie kompetencji wychowawczych, asertywnej komunikacji, wzmocnienie umiejętności spędzania czasu z dzieckiem, umiejętności planowania diety dziecka i planowania budżetu domowego. W trakcie zajęć 4-godzinnych dzieci były objęte opieką animatorów.

Zajęcia z części specjalistycznej skierowane były do zainteresowanych osób z grupy odbiorców. Były to dwugodzinne specjalistyczne wykłady prowadzone przez pediatrę, położną i fizjoterapeutę.

Dodatkowo adresaci projektu mogli wziąć udział w konsultacjach indywidualnych/rodzinnych.

Podczas całego projektu wzmacniane były zdrowe nawyki w zakresie pielęgnacji dziecka oraz zdrowego odżywiania.

Projekt został uzupełniony o materiały edukacyjne, stworzone przez prowadzących konkretne zajęcia.

Projekt był prowadzony w 2018 roku dzięki współfinansowaniu przez Dzielnicę Ursynów M.St. Warszawy.