Rodzina na Plus

“Rodzina na Plus” to serwis internetowy przeznaczony dla rodzin z problemem HIV/AIDS. W ramach serwisu funkcjonowała poradnia online umożliwiająca otrzymanie specjalistycznego wsparcia bez względu na miejsce zamieszkania, ponieważ zależało nam na zwiększeniu dostępności pomocy osobom z HIV i ich rodzinom na terenie całego kraju. Projekt był realizowany w latach 2014-2016.

Celem zrealizowanego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV. Pomysł powstał w oparciu o diagnozę potrzeb dzieci z HIV i ich rodzin wypracowaną na podstawie naszych doświadczeń w pracy z rodzinami będącymi pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM.

W ramach działania przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne, udzieliliśmy wsparcia psychologicznego, utworzyliśmy grupy samopomocowe.

Projekt powstał w ramach środków EOG.